خودمحوری,فقط برای امروز 6 بهمن,بیماری اعتیاد وخودمحوری,خودبرتربینی معتاد,خودبزرگ بینی معتاد

خودمحوری (فقط برای امروز 6 بهمن)

با اقرار به عجز خود و طلب یاری از نیرویی برتر از خود، توهم خودکفایی را از سر بیرون می کنیم، با پذیرش خطاهای خود، جبران خسارت و طلب راهنمایی درباره درستی ها از خداوندی که درک می کنیم، شکست خودبرتربینی خود را اعتراف می نماییم و با تلاش برای خدمت به دیگران، نه صرفاً خدمت به خود احساس شدید خودبزرگ بینی را در خود از بین می بریم. ... ادامه مطلب