فضای بهبودی !

این یکی از خوبی های بهبودی است و چیزی است که ممکن است برای تازه واردان جذاب باشد ، ولی گاهی اوقات ممکن است ما در انجام این حركات، آن چنان دچار زیاده روی شویم که حتی توجه نکنیم چه کسی در حال رفتن به سوی جلسه است؟ ... ادامه مطلب