تسلیم آخرین راه است

با گذشت زمان و مرور قدم ها و خدمت کردن فکر کردم تمام مشکلات ام در رابطه با بیماری اعتیاد برطرف شده است و همه ی اطرافیانم ، مرا پذیرفته اند و بهبودی معنی اش همین است .اما سخت در اشتباه بودم ، وقتی در مقطع دو سال و یک ماه پاکی ، به خاطر پیروی از افکار معتادگونه ام، پایم به زندان باز شد ، تازه فهمیدم که چه اشتباه بزرگی کرده ام . ... ادامه مطلب