فقط از خدا بپرس,گروه خانگی ام,دوازده سال اعتیاد,خلوص نیت خدمت,وجود جلسات NA

فقط از خدا بپرس ، که یکی بودن چقدر خوب است

دوازده سال اعتیاد فعال داشتم و با آشفتگی تمام وارد برنامه ی NA شدم. پیام را به آسانی و در جلسه ایی باز دریافت کردم و با دیدن دوستان پاک هم بازی زمان مصرف امید و ایمان در من هم زنده شد و گفتم من هم می توانم، خلاصه عرض کنم که با تغییرات فیزیکی و روحی ناشی از پاکی من چند تا از دوستان هم محله ای جویای برنامه شدند. ... ادامه مطلب