احساس خلاء

وقتی در مسیر بهبودی قرار گرفتم ، هر روزم با روز قبل فرق داشته است و به سمت جلو حرکت می کنم ، امروز معجزه بهبودی را در زندگی احساس می کنم ، خداوند تکیه گاهی امن برای من است ، امروز احساس خلاء در زندگی من بسیار کمرنگ شده است ، حضور در کنار دوستان بهبودی باعث شده ، تنها نباشم ، امروز تشکیل خانواده داده ام و مادری مهربان برای فرزندانم هستم . ... ادامه مطلب