احساس تعلق جایگزین احساس تفاوت

احساس تعلق حایگزین احساس تفاوت شد ، وقتی در مسیر بهبودی قرار گرفتم و روی بیماری ام تمرکز کردم ، متوجه شدم که چرا سالهای زیادی در عذاب و مصرف مواد مخدر بودم ، من از درون پوک و پوسیده شده بودم و درون خودم را به کسی بروز نمی دادم ، معتادان گمنام به من یاد داد ، درون خودم را به بیرون بریزم و خود واقعی ام را بیان کنم ، تا افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنم . اح ... ادامه مطلب