خدمتی ساده

این موضوع به من کمک می کند تا پاک بمانم، من هر روز معجزه های این برنامه را مشاهده می کنم و امروز این پیام را می توانم به همه ی دوستانم بگویم که NA در هر شرایطی می تواند کمک کند و این اتفاق با تسلیم بودن به اصول رخ می دهد ، رساندن پیام NA یکی از قسمت های مهم بهبودی بسیاری از اعضا است و به برخی از ما کمک نموده تا توانایی های خود را کشف و گسترش دهیم،  پیام بهبودی NA با حمایت شما می تواند به بسیاری از مردم برسد ، امیدوارم که حامل پیام امید باشیم که پاک ماندن فقط برای امروز امکان پذیر است . ... ادامه مطلب