خدمت پشتیبان بهبودی است

خدمت پشتیبان بهبودی است ، این تجربه من است ، برای من اینگونه بود که با خدمات در معتادان گمنام ، نوع برقراری ارتباط های من با دیگران تقویت شد ، وقتی در حال خدمات هستیم ، با سایر اعضا و خدمتگزاران ارتباط های سازنده ای ، برای انجام هر چه بهتر خدمات بین ما شکل می گیرد و باعث می شود در خارج از انجمن نیز بتوانیم بهتر با دیگران ارتباط برقرار نمائیم . ... ادامه مطلب