خبر نامه خدمات جهانی (فصل 14 شماره 4 جولای ۲۰۲۱)

همچنین از رابطین درخواست میکنیم از ارسال توصیه نامه نامزدی برای یک عضو توسط شرکت کنندگان در کنفرانس ۲۰۲۰ در این روند خوداری نمایند زیرا بر این باوریم که کنفرانس خدمات جهانی به این روند اعتقاد نداشته و اینگونه نامزدها توسط پنل منابع انسانی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و در طی ۲۰ سال گذشته هیچگاه در کنفرانس خدمات جهانی انتخاب نشده اند. ... ادامه مطلب