پیدا کردن جایگاه خود در زندگی,حمل رنجش,تغذیۀ بیماری اعتیاد,نگرش جدید به بهبودی,لذت شرکت در جلسات NA

پیدا کردن جایگاه خود در زندگی

خویشتن پذیری ما را آزاد می کند تا مسئولیت زندگی مان را به عهده بگیریم و هدایایی را که در دسترس مان قرارگرفته اند بپذیریم. هنگامی که دعای آرامش را جدی می گیریم و واقعأ آنچه را که شهامت تغییرش را داریم درنظر می گیریم, درمیابیم توانایی شکل دادن به زندگی مان, کمتر بواسطۀ چیزهای بیرونی و بیشتر بواسطۀ تمایلمان محدود گشته است. ... ادامه مطلب