آیا می دانید,من فکر می کنم,کی هستم؟,حق بهبودی,ترس از لغزش

آیا می دانید من فکر می کنم کی هستم؟

از طریق کار کرد قدم ها ، متوجه شده ام ، آنچه که انجام می دهم را به عنوان کسی که هستم تعریف می کند . بالاخره درک کردم که من می توانم ترس را احساس کرده ،  ولی بر اساس شهامت عمل کنم . می توانم بی تفاوتی را احساس کنم ،  ولی در عمل ، تعهد و پشتکار را تمرین کنم . می توانیم میل و اشتیاق را احساس کنم ، ولی براساس انضباط شخصی و خویشتن داری عمل کنم . ... ادامه مطلب