نوشتن قدم چهارم

یک پاراگراف در قدم چهارم کتاب پایه  نظرم را جلب کرد : ما عملکرد گذشته و حال مان را مرور می کنیم تا ببینیم که چه چیزهایی را می خواهیم نگه داریم و چه چیزهایی را می خواهیم رها کنیم. هیچ کس ما را مجبور نمی کند که بدبختی مان را رها کنیم. ... ادامه مطلب