نشان دادن فروتنی,گمنامی اساس روحانی,حراست از گمنامی,بهبودی هدیه ای است,حفظ گمنامی

نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی (فقط برای امروز 12 شهریور)

بهبودی هدیه ای است که از نیرویی برتر از خود دریافت کرده‌ایم. خودستایی درباره بهبودی، طوری که آن را نتیجه عمل خود بدانیم، به احساس غرور و خودبزرگ‌بینی منجر می‌شود. اما حفظ گمنامی منجر به فروتنی و احساس شکرگزاری می‌گردد. خود بهبودی پاداش است؛ تحسین عمومی نمی‌تواند آن را ارزشمندتر سازد. ... ادامه مطلب