از ذلت اعتیاد به عزت بهبودی

خلاصه همه چیزم را فروختم و مواد مصرف کردم ، تا اینکه بخواست خداوند ، روزی برای کارگری به خانه ای رفتم و آنجا با یکی از اعضای معتادان گمنام ، آشنا شدم و پیام عشق و امید انجن را از او گرفتم ، و از ذلت اعتیاد به عزت بهبودی رسیدم . ... ادامه مطلب