وقتی دوستی بعد از لغزش به جلسات باز می گردد، بعضی سوال ها را نباید پرسید

وقتی از من پرسیدند چرا آن کار را کردم، واقعا پاسخ قابل قبولی نداشتم، نقل قول: «واقعیت که عجیب هم هست این است که، او هم مانند شما نمی داند چرا مصرف کرده است؟ » بعضی از ما بهانه هایی می آوریم که برای مدتی ما را راضی نگه می دارد، اما در قلب مان نمی دانیم چرا این کار را می کنیم؟ لغزش متأسفانه بخشی از برنامه ماست. ... ادامه مطلب