جادوی چین

پس از آن به سراغ راهنمایم رفتم و او به من گفت که باید دقیقا از همان تاریخی که برای آخرین بار مشروب خورده ام، اعلام پاکی کنم، یادم می آمد که آخرین بار در شب تولدم ، مشروب خورده بودم و به همین خاطر از ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۶ دوباره شروع به اعلام پاکی کردم و به همین خاطره روز تولد من در شناسنامه با روز پاکی ام در NA مصادف است . ... ادامه مطلب