قدم نهم در کل

اکنون هم به جرم برنامه ریزی برای وارد کردن کوکائین به استرالیا باید برای ۱۸ سال دیگر در زندان باقی بمانم، به همین خاطر از کلیه اعضای انجمن معتادان گمنام در سراسر دنیا عذر خواهی می کنم، از کسی تقاضای بخشش نکرده و انتظار ندارم دیگران از من خوششان بیاید ، این کار را می کنم چون احساس می کنم برنامه جان مرا نجات داد و به من قدرت آن را داد که به اشتباهاتم اقرار کرده و تقاضای کمک کنم ، یک جبران خسارت بدهکارم ... ادامه مطلب