روح پریشان,جبران خسارت معتاد,مدیون به جبران خسارت,داشتن یک رنجش,مسئول جبران خسارت

روح پریشان (فقط برای امروز 13 شهریور)

زندگی با یک روح پریشان نیز مانند زندگی در خانه ای کثیف و نامرتب است. همیشه ظاهراً در چیزهای باقیمانده از دیروز سیر می کنیم. هر بار که برمی گردیم و سعی می کنیم به جایی برویم، چیزی راه ما را سد می کند. هر چه بیشتر از مسئولیت جبران خسارت سر باز می زنیم، روح ما پریشان تر می شود و حتی نمی توانیم کسی را برای نظافت استخدام کنیم. خود ما باید این کار را انجام دهیم. ... ادامه مطلب