غرور دستآویزی برای اعتیاد

نسبت به هیچ چیز و هیچ کس ، خودم را متعهد نمی دیدم ، تنها تعهد من ، رفع خماری و مصرف مواد مخدر بود ، دو سال دیگر با همین منوال سپری شد ، اما در این مدت خیلی چیزها تغییر کرده بود ، اول اینکه تقریبا همه چیزم را از دست داده بودم ، چهره ام کاملا تخریب اعتیاد شده بود و دیگر جرات حضور در محیط های عمومی را نداشتم ، دیگر از غرورم خبری نبود و برای تهیه مواد به هر وسیله ای تکیه می زدم ، خیلی دوران سختی بود ، دیگر نمی توانستم زندگی کنم ، آنچنان خوار و خفیف شده بودم که خودم از خودم خجالت می کشیدم . ... ادامه مطلب