گزارش کنفرانس خدمات جهانی سال 2020,پمفلت‌های بهبودی,جایگزینی دارو مخدر

گزارش کنفرانس خدمات جهانی سال 2020

طرح مجازی 3: ما به عنوان شرکت‌کنندگان کنفرانس خدمات جهانی 2020، این مسئله را درک کرده و پذیرفته‌ایم که تمام برنامه‌های پروژه‌های 2020-2022 قبل از بحران جهانی فعلی و محدودیت‌های تحمیل‌شده به خاطر بهداشت عمومی، طراحی و ارائه شده‌اند و تنها زمانی روی آنها کار می‌کنیم که منابع کافی در اختیار داشته باشیم. طبق خط مشی کنونی کنفرانس خدمات جهانی، ما هر برنامه‌ی پروژه‌ای که برای چرخه ی 2020-2022 مطرح شده است، به صورت یک به یک بررسی می‌کنیم. همچنین اولویت‌هایی را برای پمفلت‌های اطلاعاتی بهبودی، موضوعات مورد مباحثه و برنامه جعبه‌ابزار خدمات محلی، که همگی جدید و یا درحال بازنگری هستند، در نظر خواهیم گرفت. ... ادامه مطلب