جاذبه ی گروه NA

تا روزی که پیام امید معتادان گمنام را دریافت کردم و وارد جلسه شدم، قبل از ورودم به جلسه ، ترس از ناشناخته ها باعث شد آنروز بیشتر از همیشه مصرف کنم ، اما جاذبه ی گروه NA در همان جلسه اول باعث شد که پاک شوم و همانند دیگر اعضاء گروه در روند برنامه بهبودی Na قرار گیرم. ... ادامه مطلب