ایمان و متضادش ترس

آن مسیر سبز وسیع که زیر نور آفتاب در آن قدم می زدم تبدیل به یک جاده ی باریک و تاریک و یخ زده شده است ، امروزه هنگامی که این لحظات تاریک در زندگیم که مملو از شادی است رخنه می کنند، قادر هستم که نفس عمیقی بکشم و آن آغوش عاشقانه و پدرانه ای را بیاد بیاورم که همیشه آماده ی نجات من در هنگام سقوط بوده است. ... ادامه مطلب