ثمره خدمت در NA

قطع مصرف، جلسه و... در مقطع یک و سال نیم ماه پاکی بودم که ، خدمت در کمیته زندان ها و بیمارستان ها را بعنوان بازو و همراه با مسئول کمیته آغاز کردم و برای کمک به همدردانم، هر هفته یک روز به بخش ترک اعتیاد بیمارستان های ایالت آرکانزاس می رفتیم . ... ادامه مطلب