جراحی روحانی

من متوجه شدم که اکثر اوقات خودم موجب رنجش بوده ام که در قدم چهارم، انگار از من گرفته شد، دیگر خودم را سرزنش نمی کنم، ما زمانی عاجز بودیم اما امروز دیگر مسئول هستیم، اکنون حق انتخاب داریم، دروغ ها از بین رفته اند و ما بهبود پیدا می کنیم. ... ادامه مطلب