مراقبه ای بر عجز

این موضوع به آنچه که در اوایل بهبودی ام آموخته ام، باز می گردد، هنگامی که ذهنم منحرف می شود، خودم را به یک جلسه می رسانم، وقتی به آنجا رسیدم، در حد توانایی ام، حقیقت را در مورد حال خودم می گویم، صادقانه در جلسات همیشگی ام شرکت می کنم و اجازه می دهم دوستان معتادم بدانند که «من» واقعی کیست. ... ادامه مطلب