مسیر روحانی NA

در مقدمه کتاب پایه ما گفته شده که ما از راه تجربه های دردناک آموخته ایم که تعارض های داخلی ، چطور انجمن مان را فلج می کند و ما را از خدماتی که لازمه رشد است ، باز می دارد.ما هرگز از همه چیز و همه کس در جامعه خود ، راضی نخواهیم بود ، بنابراین بطور کلی ما نیاز داریم ، افراد را آنگونه که هستند بپذیریم ، اگر افرادی هستند که نمی توانند ادامه دهند، ایرادی ندارد. ... ادامه مطلب