تنها لازمه,فقط برای امروز 18 خرداد,مرور سنت سوم,ناامنی های اعتیاد,انجمن آزادی NA

تنها لازمه (فقط برای امروز 18 خرداد)

درست است اگر مایل به دستیابی به همان بهبودی هستیم که در اعضایی که به آنها احترام می گذاریم مشاهده می کنیم، باید همان برنامه ای که بهبودی آنها را ممکن ساخته، انجام دهیم، اما NA انجمن آزادی است ؛ برنامه را به بهترین نحوی که برای ما و نه برای فرد دیگر مناسب است، انجام می دهیم، تنها لازمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است. ... ادامه مطلب