پوسته قدیمی اعتیاد

رهایی از بن بست اعتیاد ، به تنهایی غیر قابل انجام بود ، بارها و بارها سعی به قطع مصرف کردم ، اما با اولین فشار خماری و افکار مخرب معتادگونه ، دوباره مصرف می کردم و گویا این کوچه بن بست ، راهی به جای دیگری نداشت و مرا در آتش اعتیادی ، که گرفتارش شده بودم ، می سوزاند . ... ادامه مطلب