تمرین مسئولیت پذیری با خدمت

چند ماه بعد از آشنایی ام با معتادان گمنام اتفاقی روحانی برایم افتاد و روند خدماتی من در NA آغاز شد و در این راستا مراحل خدمتی در NA را یکی پس از دیگری طی کردم ، تمرین مسئولیت پذیری با خدمت کردن و تجربیات حاصل شده در طول مدت چندین سال خدماتم را ، سعی می کنم در این نامه ، برای شما به مشارکت بگذارم . ... ادامه مطلب