یک مسیر روحانی,تمرین اصول روحانی NA,رسیدن به بیداری روحانی

یک مسیر روحانی

روحانیتی که ما در na تجربه می کنیم ساده و قابل اجراست ، زیر به ما امکان می دهد تا با دنیا سازگاری داشته باشیم و با دیگران احساس همدلی و مهربانی کنیم  قدم ها راهی برای رشد روحانی و روشی برای رسیدن به بیداری روحانی شخصی ماست .یک مسیر روحانی,تمرین اصول روحانی NA,رسیدن به بیداری روحانیوقتی که رابطه خود با نیروی برتر بدانگونه که او را درک می کنیم را ارتقا می دهیم ، به این درک می رسیم که روحانیت جزیی از زندگی ما نیست بلکه راه و روشی برای زندگی است که به ما کمک می کند تا آزادی و هدفی که همیشه خواستارش بودیم را بهتر درک کنیم . ... ادامه مطلب