دور افتاده

هرچه بیشتر از جلسات دور بیافتیم، بازگشت به جلسات برایمان مشکل تر می شود، با وجودی که کلیۀ اعضای گروه مطمئناً امید به بازگشت مجدد ما داشته و منتظر دیدنمان هستند. اگر شما این مطلب را خوانده و با طعنه بخود می گویید: بطور یقین همه منتظر بازگشت من اند!... شما احتمالاً یک دورافتاده هستید! نیاز داریم طرز تفکر معیوب خود را تصحیح کنیم و این کار با حضور درجلسات انجام پذیر می شود. ... ادامه مطلب