در خدمت بودن,فقط برای امروز 10 دی,تمایل به خدمت NA,فرصت های بهبودی

در خدمت بودن (فقط برای امروز 10 دی)

فعالیت های خدماتی ما چقدر مؤثر است ! اگر درباره این مسئله تردید داریم، صرفاً می توانیم تصور کنیم اگر هیچ کس برای خدمت به دیگران به خود زحمت نمی داد، دنیا چه وضعیتی داشت. فعالیت ما در خدمت انسانیت است. پیامی که به همراه داریم ، از اتاق های بهبودی فراتر می رود و همه کارهای ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ... ادامه مطلب