ساختار خدماتی معتادان گمنام

اول پانل منابع انسانی که مسئول برگزاری فرآیند انتخابات است و به کنفرانس خدمات جهانی کمک می کند تا انتخاب خدمتگزاران مورد اعتماد خود را بر اساس اصول، توانایی و تجربه انجام دهد و کمک کند تا اعضاء از سراسر جهان بتوانند برای خدمت کاندیدا شوند، بدون اینکه نیاز باشد شخصاً در کنفرانس حضور یابند تا شرایط شان بررسی شود، و در ضمن فرصت مناسبی بوجود آورد تا خدمات جهانی بتواند از منابع جمعی و انبوه انجمن توسط این فرآیند شناخته شده و سازمان یافته استفاده کند. دوم کمک گردانندگانی که تصمیمات و بحث های مربوط به گزارش دستورکار کنفرانس و پیگیری مصوبات کنفرانس را در حین کنفرانس خدمات جهانی مدیریت و گردانندگی میکنند و شاید در دیگر زمان ها نیز یعنی در زمان گرفتن تصمیمات یا نظرسنجی کتبی به کمک آنها نیاز باشد. کمک گردانندگان در صورت لزوم با هیئت امناء هماهنگی های لازم را جهت آمادگی برای شرکت در جلسه کنفرانس به عمل میآورند. ... ادامه مطلب