پاک و هوشیار

اگر چه خیلی از ما در NA با تحمل درد فراوان در جستجوی چاره ای برای اعتیادمان، ماده مخدری را با دیگر مواد تاخت زده ایم، الکل هم بیشک منبع مشترک تردید ،برانگیزی است که باعث استمرار مصرف مداوم مواد یا لغزش ما می شود. ... ادامه مطلب