بزرگ شدن در NA,به واسطه NA,تلاش برای پاک ماندن

بزرگ شدن در NA

امروز میفهمم چه طور اعمال ما در حیطه زندگی و بهبودی فردی، ممکن است در گوشه دیگری از جهان اثرگذار باشد. تک تک ما به واسطه NA و خدماتی که در انجمن انجام می دهیم، در پیوند با یکدیگر هستیم. خود من به سنت سرخ پوستان، همیشه می دانستم که همه ما به نوعی در پیوند با هم و خویش هم هستیم، اما هیچ وقت زیاد به این موضوع فکر نکرده بودم چون جوان و سخت درگیر تلاش برای پاک ماندن و رشد کردن بودم. ... ادامه مطلب