فقط آدم های ضعیف گریه می کنند

چیزی در درون من جوشید، من گریه کردم، نه، برای اولین بار بعد از سالیان سال، با صدای بلند هق هق کردم. آزاد کردن احساسات سرکوب شده سالها تجربه فوق العاده ای بود، موقعی که گریه می کردم، احساس بسیار قشنگی از این که دریافتم NA زندگی ام را نجات داده بود، به من دست داد. ... ادامه مطلب