غمگینی

انجمن اکثراً حمایت گر بوده، اما بسیاری از مردم ما را به عنوان یک زوج می شناختند و برای آنچه که به من گفتند بسیار ناخوشایند و ضرر کردند ، و هنوز هم به نظر می رسد که آنها از من دور می شوند. بسیاری مردم ما را بعنوان زن و شوهر می شناختند و از این موضوع ناراحت بودند و به نظر می رسد هنوز هم ناراحتند ، و سر در گم بودند که به من چه بگویند و برای همین از من دوری می کردند. می دانم که آنها نیز غمگین هستند، اما این مضر است که آنها نتوانسته اند ارتباط برقرار کنند. ... ادامه مطلب