خدمت بهترین انگیزه برای پاک ماندن است

بعد از اتمام خدمت منشی در گروه ، هر جا که خدمتگزار مورد نیاز بود ، کاندید می شدم و خدمت های مختلف در گروه را یکی بعد از دیگری تجربه کردم ، در سال چهارم پاکی بعنوان رابط گروه به ناحیه خدماتی مان انتخاب شدم و با ساختار خدماتی NA بیشتر آشنا شدم  و اکنون که توانسته ام به کمک معتادان گمنام و با خدمت در آن 5 سال و یک ماه و سه روز پاک بمانم ،متوجه شدم ،  NA مانند یک اقیانوس بیکران است و هر چه بیشتر خدمت می کنیم ، مانند یک شناگر هستیم در این اقیانوس بی کران در حال شنا کردن و این مسیر خدماتی بی پایان است ، یک عضو می تواند انواع خدمات در معتادان گمنام را در صورت تمایل و تلاش تجربه نماید و از دید من خدمت بهترین انگیزه برای پاک ماندن است . ... ادامه مطلب