فهرست شکرگزاری (فقط برای امروز 16 مرداد)

اینجاست که می توانیم از فهرست شکرگزاری استفاده کنیم، با یک قلم و کاغذ می نشینیم و فهرست افرادی که باید از آنها سپاسگزاری کنیم، تهیه می کنیم، همه ما افرادی را می شناسیم که در آشوب های زندگی از ما پشتیبانی کرده اند. ... ادامه مطلب