فهرست شکرگزاری,فقط برای امروز 16 مرداد,باب میل معتاد,آشوب های زندگی معتاد,بهبودی ارزشمند

فهرست شکرگزاری (فقط برای امروز 16 مرداد)

اینجاست که می توانیم از فهرست شکرگزاری استفاده کنیم، با یک قلم و کاغذ می نشینیم و فهرست افرادی که باید از آنها سپاسگزاری کنیم، تهیه می کنیم، همه ما افرادی را می شناسیم که در آشوب های زندگی از ما پشتیبانی کرده اند. ... ادامه مطلب