ایمان یافتن,تجارب مثبت NA,مشارکت رویاهایمان,روال بهبودی,سر و صدای ذهن

ایمان یافتن

به عبارتی دیگر تمام مسائل فوق به داشتن ایمان مربوط می گردند. لازمۀ زندگی کردن رویاهایمان این است که ایمان داشته باشیم می توانیم بدانها دست یابیم. هنگامی که اعمالمان براساس ایمان انجام می گیرند, ما در جهت مثبتی حرکت می کنیم. این می تواند بسیار خوفناک و برخی اوقات عجیب غریب باشد. ایمان کورکورانه از ما می خواهد اعتماد داشته باشیم که یا زمین در زیر پاهایمان قرار خواهد گرفت و یا ما قادر به پرواز خواهیم بود. قدمهای کوچک شهامت لازم را برای جهش مان فراهم می کنند. ... ادامه مطلب