اولین جلسه کارگروه وبسایت شورای APF

هدف: بحث در مورد بهبود بخشیدن وب سایت APF https://www.apfna.org/  از نظر ساختار، محتوا، جهت یابی و صفحه اصلی، اگر به یاد داشته باشید این همان پیشنهادی بود که با اجماع در آخرین نشست مجازی APF به تصویب رسید. منتظر مشارکت همه هستیم، و در صورت امکان لطفاً این دعوت را به خدمتگذاران وبسایت ناحیه  ای / منطقه ای خود ارسال نمایید. ... ادامه مطلب