سنت ده : بسیار سودمند است,اهمیت معتادان گمنام,آزادی از اعتیاد فعال

سنت ده : بسیار سودمند است

به خاطر می آورم که در دوران اعتیاد فعالم مناظرات بسیاری داشتم، برخی از آنها بحث های بسیار داغی می شدند، بحث های تفرقه انگیز و حتی مجادله آوری که در نهایت اغلب باعث می شد تا احترام خودم و مناظره کنندگان را از دست بدهم. ... ادامه مطلب