اعتماد، اولین گام در مسیر بهبودی

قبل از آمدن به NA همه ما در مرز بین انسان بودن و نبودن زندگی می کردیم و هر روز عمیق تر و عمیق تر در ترس، انزوا و ناامیدی فرو میرفتیم، ما می خواستیم راه دیگری برای زندگی پیدا کنیم، ولی به نظر می آمد راه حل همیشه از ما فرار می کرد. زمانی که حاضر شدیم در جلسات NA شرکت کنیم و برنامه ی معتادان گمنام را یاد بگیریم زندگی ما شروع به تغییر کرد و ما به اهمیت درخواست کمک پی بردیم. ... ادامه مطلب