مشاهده خداوند در یکدیگر (فقط برای امروز 16 تیر)

وجود خداوندی را که شناخته ایم، در زندگی یک فرد دیگر مؤثر می یابیم، نیروی برتر را در او مشاهده می کنیم، با اطمینانی بیشتر از همیشه می دانیم این نیروی برتر در ما نیز به عنوان نیرویی که بهبودی ما را هدایت می کند، وجود دارد. ... ادامه مطلب