اعتیاد فریاد بی صدا

اعتیاد فریاد بی صداست ، شخص درگیر با اعتیاد فعال ، نزد همگان اعتیادش نمایان است ، اما تصور می کند ، که هیچ کسی خبر ندارد و اعتیادش را انکار می کند ، تسلیم بخش اول بهبودی است ، وقتی قبول کردم که یک معتاد هستم و خودم را بعنوان یک معتاد در جلسات معرفی کردم ، یعنی تسلیم اصول برنامه شده ام و در مسیر بهبودی قرار گرفته ام . ... ادامه مطلب
رساندن پیام,انکار اعتیاد,قدرت ترک مصرف مواد,کمک برنامه NA,اثر بیماری اعتیاد

رساندن پیام

از روزی که برادرم را بر اثر بیماری اعتیاد از دست دادم، دو سال می گذرد. پیامی که برای دیگران دارم این است: من و برادرم مصرف را با هم شروع کردیم. او هفت سال پابه پای من پاک بود، اما مرتب به جلسات نمی آمد چون سخت مشغول زندگی خودش بود. با دشواری های این زندگی، بدون شرکت در جلسات یا کار کردن قدمها روبه رو می شد. اما انجمن NA هرگز او را تنها نگذاشت، حتی در آن هنگام که خودش هم از خودش قطع امید کرده بود. دست آخر لغزش کرد، و با آخرین لغزش، فرصت زندگی کردن را از خودش گرفت. این آخرین وعده مصرف ام بود. برادرم مرد، مثل خیلی های دیگر که پیش از او تلف شدند . عاقبت بیماری اعتیاد فعال، جز این نیست . ... ادامه مطلب