با وزش باد خم شو (فقط برای امروز 20 شهریور)

بادهای زندگی هر لحظه در مسیر ما هواهای جدیدی را می وزند و با خود بوهای خوش، لذتهای جدید، متنوع و ملایم تر می آورند. وقتی با وزش باد زندگی خم می شویم، همه آن چیزی را که باید عرضه کند، احساس می کنیم، می شنویم، لمس می کنیم، می بوییم و می چشیم. وقتی بادهای جدید می وزند، احساس سرزندگی می کنیم. ... ادامه مطلب