انتخاب با شماست

آموخته ام که در زندگی اتفاقات و حوادث مختلفی رخ می دهد ، از نیروی برترم سپاس گزارم که در ساختن زیربنایی محکم برای بهبودی ام، در سال اول با کی مرا یاری کرد، چون نمی دانستم که در مسیر بهبودی تا چه حد قرار است به این مسأله نیاز داشته باشم ، در هر صورت اگر شما یک عضو تازه وارد یا از اعضای قدیمی هستید، با تمام وجود ایمان داشته باشید. ... ادامه مطلب