دعا و مراقبه مستمر (فقط برای امروز 19 مرداد)

سپس، ما را از جنبه های کاملاً عجین شده بیماری خود رها کرد، نیروی برتر جهت، قدرت و شهامت به ما ارزانی داشت تا ترازنامه شخصی تهیه کنیم؛ شاید برای اولین بار نزد فردی دیگر اقرار کنیم که زندگی ما چگونه بوده است؛ از نواقص مزمن شخصیتی خود که در پس مشکلات ما بوده، رها شویم؛ و سرانجام خطاهایی را که انجام داده ایم جبران نماییم. ... ادامه مطلب