ترازنامه مستمر,فقط برای امروز 8 مرداد,در برابر اعتیاد,گرفتن تجربه از معتادان,الگوهای مخرب اعتیاد

ترازنامه مستمر (فقط برای امروز 8 مرداد)

امروز، همه این احساسات تغییر کرده است، در حالی که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم، نیرویی برتر از خود را پیدا کرده ایم که در قطع مصرف به ما کمک کرده است، در حالی که زمانی در پیچ و خم زندگی احساس سردرگمی می کردیم، با کمک گرفتن از تجربه معتادان در حال بهبودی انجمن خود و از طریق برقراری رابطه رو به رشد خود با نیروی برتر، راهنمایی کسب کرده ایم. ... ادامه مطلب

جراحی روحانی

من متوجه شدم که اکثر اوقات خودم موجب رنجش بوده ام که در قدم چهارم، انگار از من گرفته شد، دیگر خودم را سرزنش نمی کنم، ما زمانی عاجز بودیم اما امروز دیگر مسئول هستیم، اکنون حق انتخاب داریم، دروغ ها از بین رفته اند و ما بهبود پیدا می کنیم. ... ادامه مطلب