اطلاعات نادرست یا درک اشتباه (تسلیم)

بر اساس تجربه ی من، پرداختن به جنبه های نه چندان آشکار بیماری ضروری است ، تا آزادی را تجربه کنم و برای بی حس کردن دردهای احساسی، روحانی و روانی، نیازی به بازگشت به مواد احساس نکنم، این تجربه ی من بوده است، من این را نمی نویسم که به دیگران بگویم چه کاری انجام دهند یا چگونه انجام دهند، برخی معتادان الگوهای رفتاری خاص یا تجربه های متفاوتی دارند. ... ادامه مطلب

دنیای این روزهای من

من سعی می کنم فعال بوده و در جستجوی روش هایی باشم که از طریق آنها بتوان دنیا را به مکان بهتری تبدیل کرد، با اطمینان می توانم بگویم که قبل از اینکه من پاک گشته و وارد این مسیر روحانی شوم، دنیا جای خوبی برایم نبود، اما امیدوارم که این روزها جای بهتری باشد، حتی اگر این بهبودی خیلی کم و نامحسوس به نظر آید، بنابراین من راه خود را در تمرین چگونه می توان» ادامه خواهم داد،این کار مرا تبدیل به انسان بهتری کرده و در عین حال دنیا را به جای بهتری تبدیل خواهد کرد. ... ادامه مطلب